lunes, 2 de octubre de 2017

Objectiu: Madrid

El departament de Ciències Socials de l’Institut Miramar s’ha proposat presentar de nou el viatge a Madrid per a alumnat d’Història de l’Art de segon de Batxillerat que en altres cursos s’havia ofert al nostre centre.
L’objectiu d’aquesta sortida és aprofitar la riquesa artística i cultural que ens ofereixen els museus de la capital. L’activitat es complementarà amb diferents recorreguts urbans per el Madrid històric i, si és possible, amb una visita al Congres de Diputats.
Òbviament, el viatge va molt més enllà d’ésser un reforç de coneixements per als i les alumnes que es presentaran a les proves d’accés a la Universitat per esdevenir una  oportunitat de gaudi del patrimoni.


martes, 26 de septiembre de 2017

Història, Geografia i Art. Materials per al BATXILLERAT

El professorat del Seminari de Ciències Socials posa a disposició de l'alumnat de BATXILLERAT carpetes, organitzades per grups i allotjades al núvol (Dropbox), amb materials diversos.
Pretenem facilitar l'accés a determinats continguts i procediments que professores i professors hem considerat interessants per a les assignatures d'Història, Geografia i Art, i que difícilment es podrien transmetre fent servir mitjans tradicionals, com les fotocòpies. 

Per accedir-hi cliqueu els enllaços corresponents:
Alícia López
BATX. 2B Història de l'Art

Begoña Tena

Emili J. Goñi

Geografia i Història. Materials per a l'ESO

Per complementar la informació que estem treballant al llibre de text, des del Seminari de Ciències Socials, us oferim alguns materialspropostes de treball o activitats de preparació d'exàmens que estan a la vostra disposició en el DropBox, en la carpeta Ciències Socials. ESO

Recordeu que, per descarregar les carpetes, no cal instal·lar el programa.
Per accedir-hi cliqueu els enllaços corresponents:

Emili J. Goñi

lunes, 26 de junio de 2017

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors. Activitats d'estiu

El seminari de Geografia i Història informa els alumnes que tinguin pendent l'assignatura de Ciències Socials en algun dels cursos anteriors sobre les activitats de recuperació durant l'estiu i les proves extraordinàries de setembre de 2017.
1. Prova escrita.
Els alumnes amb matèries pendents us haureu de presentar a la realització d’una prova escrita de recuperació, que es convocarà l'1 de setembre de 2017, dilluns.
2. Dossier de recuperació.
El dossier el trobareu en internet, en una carpeta de Dropbox identificada amb el nom:
(Feu clic sobre la matèria pendent)

Cal que imprimiu els arxius (pdf) corresponents als temes que s'han de recuperar. Estan en la carpeta:   01 Dossier d'activitats.
Per contestar correctament les activitats, hem incorporat el resum dels temes seleccionats. No cal imprimir-los. Els trobareu en la carpeta:   02 Teoria Resums.
El dossier l'haureu de presentar el mateix dia de la prova
Condicions de presentació del dossier:
- La presentació del dossier ("quadern de treball") s'haurà de fer -necessàriament- en un portafolis de plàstic senzill, mida Din-A4.
- S’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades.
- Les activitats han de ser contestades de la manera més completa i personal possible.
- La feina ha d’estar polida i correctament presentada, tant pel que fa a l’ordre com a l’adequat nivell ortogràfic.
3. Nota de recuperació.
La prova escrita suposarà el 40% de la nota i el dossier d’activitats, el 60% de la qualificació. Per poder recuperar la matèria s’ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc, i la prova escrita i el dossier no poden tenir una nota inferior a quatre.